Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Projektų apžvalga

<  1 2  >
2015–2016 m. 730 M modelio dyzelinių traukinių, pagamintų „PESA Bydgoszcz SA“, atitikties Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės aktų reikalavimams patikra
Vykdant „PESA Bydgoszcz SA“ (Lenkija) septynių dyzelinių traukinių serijos (modelis 730ML) sertifikavimo projektą, buvo įvertinta dyzelinių traukinių techninė dokumentacija, patikrinta pagrindinių sudedamųjų dalių atitiktis techniniam projektui. Kadangi šie riedmenys naudojami 1 520 mm pločio vėžės infrastruktūroje, buvo atliekama jų atitikties Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės aktų reikalavimams patikra.Atlikti stacionarieji ir dinaminiai bandymai. Jų metu patikrinta atitiktis šiems reikalavimams: gabarito, svorio, išmetamųjų dalelių, traukos ir galios charakteristikų, elektros įrangos valdymo ir jos apsaugos sistemų, elektromagnetinio suderinamumo, apšvietimo, ergonomikos, virpesių, triukšmo lygių, sanitarinės higienos, priešgaisrinės saugos, poveikio viršutinei kelio konstrukcijai, stabdžių charakteristikų.Pagal atliktų bandymų rezultatus buvo sudaryti protokolai, pateiktos ekspertizės bei išvados dėl „Dyzelinio traukinio atitikties techniniams reikalavimams“. Sudaryta ir Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos pateikta techninė byla.Riedmenims suteiktas LT patikros sertifikatas. Riedmenų serija įregistruota Lietuvos Respublikos riedmenų registre. Gautas leidimas juos eksploatuoti 1 520 mm vėžės pločio viešojoje geležinkelio infrastruktūroje. Albumo peržiūra
2014–2015 m. Šviesoforų sudedamųjų dalių su šviesos diodų (LED) optikos (CCCK160-1 ir CCCM200-1) vertinimas.
Vykdant šviesoforų sudedamųjų dalių sistemos su šviesos diodų (LED) optika (CCCK160-1 ir CCCM200-1) vertinimo projektą, buvo įvertinta šios sistemos dalių, t. y. šviesoforų (gamintojas UAB Geležinkelio tiesimo centras (Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų r., Lietuva), šviesos diodų optinės sistemos (CCCK160-1 ir CCCM200-1) (gamintojas UAB MGS „Rossiskije sistemy avtomatiki i telemechaniki“, Rusija) bei šviesoforų sudedamųjų dalių sistemos (gamintojas BUAB „LIPLAST-SPb“, Baltarusija), atitiktis tipiniams šviesoforų techniniams projektams, eismo saugos, eksploatacijos reikalavimams. Atlikta pakeitimo saugos vertinimo ataskaita. Išduotas atitikties LR teisės aktams liudijimas.Sistemos naudojimas tenkina pagrindinių statinių, įrenginių ir riedmenų matmenims keliamus saugumo reikalavimus. Sistemos sudedamąsias dalis galima naudoti ir su kitokio tipo šviesoforų elementais, atitinkančiais bendruosius veikimo ir saugos reikalavimus, nustatytus 1 520 mm pločio vėžės geležinkeliams. Albumo peržiūra
2014–2015 m. Modernizuoto šilumvežio TEP70 atitikties vertinimas.
Vykdant modernizuoto keleivinio šilumvežio TEP-70M 0249 sertifikavimo projektą, buvo įvertinta šilumvežio techninė dokumentacija, patikrinta pagrindinių sudedamųjų dalių sandaros atitiktis techniniam projektui „Woodward Mega 3651“ bei Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės aktų reikalavimams.Atlikti stacionarieji ir dinaminiai bandymai. Jų metu patikrinta atitiktis šiems reikalavimams: gabarito, svorio, išmetamųjų dalelių, traukos ir galios charakteristikų, elektros įrangos valdymo ir jos apsaugos sistemų, elektromagnetinio suderinamumo, apšvietimo, ergonomikos, virpesių, triukšmo lygių, sanitarinės higienos, priešgaisrinės saugos, poveikio viršutinei kelio konstrukcijai, stabdžių charakteristikų.Pagal atliktų bandymų rezultatus buvo sudaryti protokolai, pateiktos ekspertizės bei išvados dėl modernizuoto keleivinio šilumvežio TEP-70M 0249 atitikties techniniams reikalavimams. Sudaryta ir Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos pateikta techninė byla. Riedmenims suteiktas LT patikros sertifikatas. Gautas leidimas šilumvežį eksploatuoti 1 520 mm vėžės pločio viešojoje geležinkelio infrastruktūroje. Albumo peržiūra
2014–2015 m. Riedmenų ratų geometrijos ir riedėjimo paviršiaus defektų keliamo pavojaus vertinimas.
Šio mokslinio tiriamojo darbo pagrindinis tikslas buvo važiuojančio traukinio riedmenų defektų sukeliamų pavojų įvertinimas ir jėgos, kurią sąlygoja defektas rato ir bėgio sąveikoje, priklausomumas nuo defekto tipo, pobūdžio ir dydžio, taip pat kitų defekto charakteristikų nustatymas, taip siekiant nustatyti leistinas šių jėgų reikšmes (nekeliančias pavojaus riedmenims ir geležinkelio kelio įrenginiams).2015 m. vyko eksperimentinio traukinio bandomoji kelionė visomis pagrindinėmis sistemomis ATLAS-LG, įrengtomis Lietuvos geležinkeliuose, siekiant įvertinti atskirų sistemų darbo efektyvumą ir patikrinti, kaip veikia priimtų norminių dokumentų reikalavimai dėl ratų, turinčių defektų, nustatymo.Atliktų eksperimentinių tyrimų ir bandymų bei galiojančių techninių norminių dokumentų analizės pagrindu sukurti pagrindiniai principai naudojamiems defektiniams ratams fiksuoti, įvertinus sistemos ATLAS-LG atliktų matavimų rezultatus, ir kriterijams nustatyti. Atlikta leidžiamų (ribinių) vertikaliųjų jėgų, perduodamų riedmenų ratų, turinčių riedėjimo paviršiaus defektų į kelią, įvertinimo kriterijų analizė ir pagrindimas. Parengta veiksmų tvarka, aptikus (fiksuojant) riedmenis, kurių aširačiai turi riedėjimo paviršiaus defektų, kai pavojaus lygis – „Pavojus 1“. Įvertinti papildomi kelio konstrukcijos sistemų ATLAS-LG reikalavimai numatytuose ruožuose (vietose) ir pateikti pasiūlymai dėl sistemų ATLAS-LG paskirstymo optimizavimo Lietuvos geležinkelio tinkle.Su šio mokslinio tiriamojo darbo rezultatais buvo supažindintos NVS šalių geležinkelių administracijos, Geležinkelių bendradarbiavimo sąjunga (OSŽD) ir Europos geležinkelių agentūra (ERA). Albumo peržiūra
2014–2015 m. TEM LTH serijos šilumvežio sertifikavimas.
Vykdant manevrinio šilumvežio TEM LTH sertifikavimo projektą buvo įvertinta šilumvežio techninė dokumentacija, patikrinta pagrindinių sudedamųjų dalių sandaros atitiktis techniniam projektui.Vykdant stacionariuosius bandymus atlikti gabarito atitikimo, svorio, išmetamųjų dalelių matavimai. Vykdant dinaminius bandymus įvertinta: traukos ir galios charakteristikos, elektros įrangos valdymas ir jos apsaugos sistema, elektromagnetinis suderinamumas, apšvietimas, ergonomiškumas, virpesių, triukšmo lygis, sanitarinė higiena, priešgaisrinė sauga, poveikis viršutinei kelio konstrukcijai, stabdžių charakteristikos. Pagal atliktų bandymų rezultatus buvo pateiktos ekspertinės išvados dėl TEM LTH atitikties techniniams reikalavimams, sudaryta ir Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos pateikta Techninė byla, siekiant įregistruoti šilumvežį riedmenų registre ir gauti leidimą eksploatuoti jį viešojoje geležinkelio infrastruktūroje. Albumo peržiūra
2014 m. Paverčiamos platformos MPP-61 modernizavimas diegiant mechatroninį diagnostikos modulį.
Vykdant ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ atliktas projektas: „Paverčiamos platformos MPP-61 modernizavimas diegiant mechatroninį diagnostikos modulį“.Projekto unikalus numeris: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-624.Atlikus analogiškų techninių sprendimų ir literatūros analizę, patikslinta projekto problematika ir pasiūlyta paverčiamosios platformos MPP-61 mechatroninio diagnostikos modulio koncepcija.Pasiūlytas paverčiamos platformos MPP-61 mechatroninio diagnostikos modulio koncepcijos techninis sprendimas, sudarantis galimybių kaupti eksperimentinius duomenis ir, juos apdorojus, panaudoti technologinei plėtrai, siekiant identifikuoti platformos dinamines charakteristikas, padidinti maksimalų įrenginio eksploatacinį greitį ir pagerinti kitus susijusius parametrus.Tęsiant šio technologinės plėtros projekto metu pradėtus darbus gali būti tobulinami diagnostikos sprendimai, jie gali būti taikomi vertinant geležinkelio įrangos parametrus ir dinamines charakteristikas. Tokiu būdu sukuriamos prielaidos geležinkelio įrangos patikimumui toliau didinti ir galimų gedimų prevencijai.Paverčiamos platformos MPP-61 mechatroninio diagnostikos moduliu atlikus sukauptų duomenų analizę, sudaromos prielaidos matavimo duomenų bazei, įgalinančiai vykdyti paverčiamos platformos MPP-61 dinaminių charakteristikų ir parametrų analizę, kaupti. Tai turėtų būti vykdoma vėlesniuoju projekto plėtros etapu (vykdant tęstinį projektą). Įvertinus tai, kad nėra pakankamai patikimumų duomenų apie Lietuvos Respublikoje eksploatuojamų geležinkelių transporto įtaisų dinaminius parametrus ir charakteristikas, siūloma mechtroninė diagnostikos įranga gali būti naudojama analogiškų įrenginių diagnostiniams matavimams kaupti.Parengtos tolimesnės technologinės plėtros rekomendacijos. Albumo peržiūra
2014 m. Geležinkelio iešmų transportavimo platformos MMP-61 vertinimas.
Vykdant šį projektą pirmiausia buvo atliktas atitikties techniniam projektui dokumentacijos vertinimas pagal užsakovo pateiktą techninę dokumentaciją.Atliekant stacionariuosius bandymus vizualiai patikrintos sudedamosios dalys, išmatuoti pagrindiniai konstrukcinių elementų dydžiai, atliktas platformos funkcinis krovinio kėlimo kampu įrangos veikimo tikrinimas po modernizacijos be krovinio ir su apkrova. Atlikti atitikties techniniam projektui ergonomikos, eismo saugos reikalavimams, žymėjimų, gabarito, sukibimo įrangos veikimo stacionariuoju režimu, higienos normų reikalavimams, visų įrenginių tvirtinimo, atitikties techniniam projektui, eismo saugos audito, Europos Sąjungos techninės sąveikos specifikacijoms (TSS), kitiems Europos Sąjungos teisės aktams ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas. Dinaminių bandymų metu buvo patikrintas platformos ir krovinio stabilumas kelyje, jo konstrukcijos elementų patvarumas, hidraulinės sistemos jėgainės parametrai, įvertintas pneumatinių stabdžių veikimas įvairiu režimu ir greičiu, išmatuotas maksimalaus greičio – 80 km / val. stabdymo kelio ilgis.Pagal atliktų bandymų rezultatus buvo pateiktos ekspertinės išvados dėl platformos atitikimo techniniams reikalavimams, sudaryta ir Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos pateikta Techninė byla, siekiant įregistruoti platformą riedmenų registre ir gauti leidimą eksploatuoti ją viešojoje geležinkelio infrastruktūroje. Albumo peržiūra
2014 m. Stacionarios geležinkelių apsaugos nuo sniego sistemos vertinimas.
Vykdant šį projektą buvo atlikta modernių ir inovatyvių priemonių, taikomų iešmų apsaugai nuo sniego, apžvalga, įvertinta jų taikymo galimybė Lietuvos klimato sąlygomis Lietuvos geležinkelių infrastruktūroje.Siekiant įvertinti stacionarią geležinkelių apsaugos nuo sniego sistemą buvo atlikti išsamūs jos tyrimai. Pagal atliktus tyrimų rezultatus parengtos išvados ir rekomendacijos dėl sistemos taikymo. Albumo peržiūra
2013 m. Keturašio platforminio tipo vagono su hidrauliniu kranu-manipuliatoriumi atitikties vertinimas.
Vykdant projektą atliktas vagono su hidrauliniu kranu pagrindinės techninės dokumentacijos atitikimo vertinimas. Atskirai įvertinti platformos ir hidraulinio krano techniniai parametrai, patikrinti tvirtinamieji elementai, platformos sukabinimo įranga, aširačiai. Atliekant stacionariuosius bandymus buvo įvertintas 1-T gabarito reikalavimų atitikimas ir ašinės apkrovos bei elektros įrenginiai. Dinaminių bandymų metu buvo patikrinti vagono su hidrauliniu kranu stabdžių sistema, atliktas stabdymo kelio nustatymo skaičiavimas, įvertintas eismo saugos reikalavimų atitikimas. Pagal atliktus bandymų rezultatus parengtos vertinimo išvados. Albumo peržiūra
2013 m. Specialiojo riedmens USP-2000 atitikties techniniam projektui, eismo saugos audito ir ES techninės sąveikos specifikacijų (TSS) reikalavimams vertinimas.
Vykdant projektą buvo įvertinta specialiojo riedmens USP-2000 pagrindinė techninė charakteristika, patikrinta pagrindinių sudedamųjų dalių sandaros atitiktis techniniam projektui. Atliekant stacionariuosius bandymus buvo patikrinta ir įvertinta: atitikimas 1-T gabarito reikalavimams, elektros sistemos ir gaisro saugos elementų veikimas, ašinė apkrova į bėgių galvutę. Vykdant dinaminius bandymus buvo patikrintos: dinaminės charakteristikos, stabdžių sistemos veikimas (taip pat ir automatiniai oriniai stabdžiai, suslėgtojo oro sistema), elektromagnetinis suderinamumas, elektronikos prietaisai ir ryšio priemonės. Pagal atliktų bandymų rezultatus pateiktos vertinimo išvados. Albumo peržiūra
  <  1 2  >