Geležinkelių transporto techninių ir norminių dokumentų rengimas, konsultavimas

GPAVC rengia geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemas (SVS)

  • Jūsų įmonei kokybiškai parengsime geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemą (SVS), kurios pagrindu Jūsų įmonė įgis saugos leidimą ir (ar) bendrąjį saugos sertifikatą. SVS-ą parengsime remdamiesi Europos Sąjungos Komisijos deleguotu reglamentu (ES) 2018/762 ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymu.
  • Esant poreikiui parengsime ir (ar) suteiksime konsultaciją dėl kitų dokumentų, susijusių su geležinkelių transporto saugos valdymo sistema, parengimo.
  • Esant poreikiui atliksime Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos auditą ir pateiksime rekomendacijas bei pasiūlymus eismo saugos gerinimo klausimais, taikydami šiuolaikines metodikas.

GPAVC rengia geležinkelio riedmenų techninės priežiūros sistemas (lokomotyvų, prekinių vagonų, motorvežių ir kitų savaeigių geležinkelio riedmenų, kurie naudojami 1520 ir 1435 mm pločio geležinkelio vėžėse)

  • Jūsų įmonei kokybiškai parengsime Jūsų įmonės valdomų geležinkelio riedmenų techninės priežiūros sistemą, kuri atitiks Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/798 įtvirtintus reikalavimus.
  • Esant poreikiui teikiame konsultaciją dėl konkretaus tipo riedmenų priežiūros planų parengimo, priežiūrų periodiškumo nustatymo, priežiūrų organizavimo.

UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ darbuotojai turi kompetencijos ir patirties atlikti:

  • tiriamuosius darbus, susijusius su aplinkosauga, saugiu eismu, keleivinio transporto eksploatavimu geležinkelyje, riedmenų technine priežiūra ir remontu;
  • naudojamų geležinkelio transporto priemonių bei infrastruktūros techninių dokumentų analizę ar jie atitinka galiojantiems norminiams aktams;
  • konsultacijas kaip parengti geležinkelio transporto priemonių techninius dokumentus, kad jie atitiktų norminius dokumentus;
  • konsultacijas dėl norminių dokumentų pakeitimų.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis elektroniniu paštu: ana@gpavc.lt, z.urbutis@gpavc.lt

© 2024 gpavc.lt Privatumo politika